ПРІОРИТЕТНИМИ НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ Є:

 • Підготовка за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» зі спеціалізацію «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії»;
 • Фундаментальні наукові дослідження в галузі фізики твердого тіла;
 • Дослідження, пов’язані з технологією напівпровідникових матеріалів, зокрема в галузі технології гомо- та гетероепітаксії з різкої фази напівпровідників групи А3 В5 ;
 • Розробка методів неруйнівного контролю матеріалів;
 • Удосконалення сучасної методології та інструментарію дослідження електромагнітного поля;
 • Впровадження завдань Болонського процесу та впровадження систем дистанційного навчання шляхом створення інтерактивних комп’юторних підручників, посібників та систем контролю знань студентів;
 • Надання студентам знань та формування практичних навичок щодо використання сучасних електротехнічних, ресурсо- та енергозберігаючих технологій, застосування поновлюваних джерел енергії.
 • Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (кандидатів та докторів наук), здатних забезпечити виконання вищезазначених пріоритетних завдань.

У своїй науковій та навчально-методичній роботі кафедра активно співпрацює з

 • Інститутом фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАНУ (Київ);
 • Харківським національним університетом радіоелектроніки (м. Харків);
 • Чорноморським державним університетом (м. Миколаїв);
 • Херсонським державним університетом (м. Херсон);
 • Херсонським державним аграрним університетом (м. Херсон);
 • Херсонським морським інститутом (м. Херсон);
 • Українським товариством неруйнівного контролю та технічної діагностики.