Дисципліна «Управлінський облік» відноситься до циклу нормативних дисциплін професійної підготовки фахівців з обліку і аудиту. Мета її вивчення - формування системи знань з організації та методики управлінського обліку, його вдосконалення з урахуванням передового зарубіжного досвіду. Основне завдання вивчення дисципліни - набуття вмінь застосовувати відповідні методи та прийоми в процесі обліку витрат і калькулювання з метою прийняття ефективних управлінських рішень.