Змістовий модуль 1. Необоротні активи підприємства

 

Тема 1.  Основи побудови фінансового обліку

Реформування фінансового обліку в Україні за часів незалежності. Нормативно-правове забезпечення фінансового обліку в Україні. Кодекс етики професійних бухгалтерів Міжнародної федерації бухгалтерів. Концептуальні основи фінансового обліку. Організація фінансового обліку. Облікова політика підприємства.

 

Тема 2.  Облік основних засобів

Документальне оформлення операцій з основними засобами. Визнання основних засобів. Класифікація основних засобів. Надходження та первісна оцінка основних засобів. Визначення і економічна сутність амортизації та зносу. Методи нарахування амортизації. Методи нарахування амортизації на інші необоротні матеріальні  активи. Правила нарахування амортизації. Відображення в фінансовому обліку нарахування амортизації. Подальші витрати, пов’язані з експлуатацією основних засобів. Переоцінка основних засобів. Зменшення корисності основних засобів. Вибуття основних засобів.

Тема 3.  Облік нематеріальних активів

Документальне оформлення операцій з нематеріальними активами. Визнання та класифікація нематеріальних активів. Надходження та первісна оцінка нематеріальних активів. Переоцінка нематеріальних активів. Амортизація нематеріальних активів. Зменшення корисності нематеріальних активів. Вибуття нематеріальних активів.

 

Тема 4. Облік довгострокових фінансових інвестицій

Документальне оформлення операцій з фінансовими інвестиціями.  Визначення та класифікація фінансових інвестицій. Класифікація довгострокових фінансових інвестицій. Придбання фінансових інвестицій. Визнання доходу від фінансових інвестицій. Оцінка довгострокових фінансових інвестицій на дату балансу.

 

Змістовий модуль 2. Оборотні активи

Тема 5.  Облік поточних фінансових інвестицій

Поняття поточних фінансових інвестицій. Відображення господарських операцій з обігу поточних фінансових інвестицій у фінансовому обліку.  Оцінка поточних фінансових інвестицій на дату балансу..

 

Тема 6.  Облік виробничих запасів

Первинний облік виробничих запасів. Визнання, класифікація і первісна оцінка виробничих запасів. Оцінка вибуття виробничих запасів. Оцінка виробничих запасів на дату балансу.

 

Тема 7. Облік сировини і матеріалів

Документування операцій з сировиною і матеріалами. Особливості надходження сировини і матеріалів на підприємство. Особливості списання сировини і матеріалів.

 

Тема 8. Облік палива та готової продукції

Облік палива. Облік готової продукції.

 

Тема 9.  Облік витрат виробництва

Поняття та економічна сутність витрат  виробництва. Види виробництв та їх вплив на відображення витрат виробництва у фінансовому обліку на підприємстві. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості. Синтетичний і аналітичний облік витрат виробництва на підприємстві.

 

 

Тема 10.  Облік грошових коштів

Документування касових операцій та операцій з іншими грошовими коштами. Відображення касових операцій на рахунках фінансового обліку. Документування господарських операцій на поточному рахунку в банку. Відображення безготівкових операцій на рахунках фінансового обліку. Облік безготівкових розрахунків при різних їх формах.

 

Тема 11.   Облік дебіторської заборгованості

Визнання, класифікація і первісна оцінка  дебіторської заборгованості. Документальне оформлення дебіторської заборгованості. Оцінка дебіторської заборгованості на дату балансу. Відображення в обліку формування резерву сумнівних боргів. Списання дебіторської заборгованості.

 

Тема 12.   Облік витрат майбутніх періодів

Поняття витрат майбутніх періодів. Синтетичний облік витрат майбутніх періодів